Menü:

Strony przedmiotu historia

klasa 6

SPRAWDZIAN

DWIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI – test wiadomości w kl. VI

 

 1. Legiony Polskie powstały w 1797 r. w:
  1. Włoszech
  2. Francji
  3. Hiszpanii
 1. Wydarzenia w latach 1848 -49 zwane są Wiosną Ludów. Jest to:
  1. Pierwsza połowa XIX wieku
  2. Początek XIX wieku
  3. Pierwsza połowa XVIII wieku
  4. Koniec XIX wieku
 2. Powstanie listopadowe miało miejsce w zaborze:
  1. Pruskim
  2. Rosyjskim
  3. Austriackim
 3. W powstaniu styczniowym był dowódcą::
  1. Józef Poniatowski
  2. Józef Bem
  3. Romuald Traugutt
 4. Do strajku szkolnego we Wrześni doszło w 1901 roku. Jest to:
  1. Koniec XIX wieku
  2. Początek XIX wieku
  3. Początek XX wieku
  4. Koniec XX wieku
 5. Autorem obrazów „Bitwa pod Grunwaldem” i „Hołd pruski” jest:
  1. Henryk Sienkiewicz
  2. Jan Matejko
  3. Józef Chełmoński

 

 1. W jakim zaborze znajdowały się te miasta:
  1. Warszawa –
  2. Poznań –
  3. Lwów   -
 2. W jakim zaborze leżały te ziemie:

Wielkopolska  -

Mazowsze      -

Galicja   -

 

 1. Do wymienionych pisarzy dopisz tytuły dzieł;

 

Maria Konopnicka –

Bolesław Prus –

Henryk Sienkiewicz –

Eliza Orzeszkowa -

 

 1. Zdania prawdziwe oznacz literą P, a nieprawdziwe literą N

 

Przemysł włókienniczy rozwijał się m. on. W Łodzi, Zgierzu, Pabianicach i Białymstoku.

Napoleon zwyciężył w wojnie z Rosją, Austrią i Prusami.

Polacy ponieśli klęskę w powstaniu styczniowym

Pieśń „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” napisał Józef Wybicki.

Henryk Sienkiewicz napisał powieść pt. „Lalka”

W Krakowie i Lwowie działały polskie uniwersytety.

Korzystne zmiany na wsi w zaborze pruskim nastąpiły w wyniku uwłaszczenia chłopów i wprowadzenia płodozmianu.

W zaborze rosyjskim kwitła polska oświata, nauka i kultura.

 

7. W II połowie XIX wieku na wsi stosowano nowoczesne maszyny rolnicze. Wymień trzy z nich:

 

 

8. Dokończ zdanie. Pod względem rolniczym najlepiej były rozwinięte ziemie polskie pod zaborem .........................................

9. Legiony Polskie powstały w 1797 roku, a ich dowódcą był ..........................................................................

 

10. Polacy ponieśli klęskę w powstaniach narodowych, ponieważ po stronie zaborców była ............................................

 

 1. Do wydarzeń dopisz daty:

 

Powstanie Księstwa Warszawskiego

Wiosna Ludów w Europie

Strajk dzieci szkolnych we Wrześni

Powstanie Księstwa Warszawskiego

Powstanie Legionów Polskich we Włoszech

Powstanie Styczniowe

Powstanie Listopadowe

 

 1. Do którego z zaborów odnoszą się następujące stwierdzenia:

 

Zacofana, biedna wieś –

Liczne zakłady włókiennicze –

Dobrze rozwinięte rolnictwo –

Możliwość swobodnego rozwoju polskiej kultury –

 

 1. Jakie były przejawy polityki wynaradawiania, którą prowadzili zaborcy wobec Polaków?

 

 1. Przeczytaj poniższy cytat z „Kuriera Poznańskiego” z 1907 roku. I odpowiedz na pytanie pod tekstem:.

Donosiliśmy niedawno, że gospodarz Drzymała nabył w pobliżu Rakoniewic 15-morgową parcelę (działkę), na której wprawdzie zbudował stajnię i stodołę, lecz domu mieszkalnego wystawić nie mógł, ponieważ nie otrzymał na to konsensusu budowlanego (zgody władz niemieckich na budowę). Drzymała jednak skoczył po rozum do głowy i postarał się o wóz mieszkalny w rodzaju taborów cygańskich i ustawił go w 40-metrowym oddaleniu od swoich budynków gospodarskich. I ten środek wzbudził podejrzenie władz, lecz wysłana umyślnie komisja policyjna musiała wrócić z niczym, ponieważ ów „dom mieszkalny” był ruchomy i nie podlegał przepisom prawa budowlanego (...).

Kogo wysłały władze niemieckie przeciwko Drzymale?

 

Jakie konsekwencje spotkały Drzymałę za postawienie wozu?

 

 

Kim był Drzymała?

 

Dlaczego Drzymała zamieszkał w wozie zamiast w domu?

 

 

 

 

4.      Wyjaśnij znaczenie pojęć: Germanizacja, rusyfikacja uwłaszczenie, urbanizacja

 

 1. Czy dzieci z Wrześni zasłużyły na miano bohaterów narodowych na równi z powstańcami? Uzasadnij swoją odpowiedź

 

7. Napisz kilka zdań charakterystyki ziem zaboru pruskiego/rosyjskiego/austriackiego

 

 

 1. Dopasuj postacie do wydarzeń:

 

Józef Bem                               Legiony Polskie we Włoszech

                                               czasy Księstwa Warszawskiego

Józef Poniatowski                              Wiosna Ludów

Jan Henryk Dąbrowski                      

 

 

 1. Czy wiesz, co oznacza stwierdzenie dotyczące pisarzy i artystów: „ich dzieła w czasach niewoli podtrzymywały Polaków na duchu i uczyły patriotyzmu”.

 

 

 1. Dokończ zdanie. Pod względem rozwoju przemysłu przodowały ziemie pod zaborem .......................................

 

 1. Legiony Polskie powstały  we Włoszech za zgodą cesarza Francji, którym był

 

.................................................................

 

15.   Polacy ponieśli klęski w powstaniach zbrojnych, ponieważ błędy popełniali niektórzy ..........................................................................

 

 

 1. Jakie były starania Polaków w celu obrony swej tożsamości narodowej?

 

 1. Napisz jakie było znaczenie literatury i sztuki w życiu narodu polskiego pod zaborami.

 

 

7. Napisz kilka zdań charakterystyki ziem zaboru austriackiego zwanych Galicją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Újdonságok

Kapcsolat

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wójcinie, 88-324 Jeziora Wielkie
 • 52 318 73 11

Fényképalbum